Gazdova špajza. Prostredná 13, 900 21 Svätý Jur 0910 787 124

Obchodné podmienky

Spôsob objednania a dodanie tovaru

Tovar z ponuky Gazdovej špajze si môžete objednať aj prostredníctvom nášho E-shopu  Po obdržaní objednávky Vás budeme kontaktovať mailom, alebo telefonicky s informáciou o možnom termíne dodania. Zvyčajne v prípade, že objednaný tovar máme na sklade sme schopní objednávku spracovať v priebehu dňa a tovar si môžete prevziať v našej predajni do konca otváracej doby.

V prípade čerstvých pekárenských výrobkov je potrebné objednávku zadať deň vopred do 11:00 hod. Po tomto termíne Vám nedokážeme garantovať dodanie tohto tovaru. Ak však máme čertvý chlieb, pečivo, či koláče v čase vašej objednávky ešte k dispozícii, tak vám ho radi odložíme.

Ak požadujete tovar pripraviť niekoľko dní vopred na presne určený termín, prosím uveďte nám to do poznámky.

V prípade objednania váženého produktu si predávajúci vyhradzuje právo dodať produkt, ktorého váha sa odlišuje od váhy v objednávke, pričom rozdiel nesmie byť viac ako +/- 20%. Ak rozdiel presiahne 20%, zákazník má právo odmietnuť prevzatie produktu.

Platba za tovar je možná v hotovosti, alebo kartou.

V prípade, že sa jedná o nákup v hodnote nad 50,- Eur a naše aktuálne časové možnosti nám to umožnia sme schopní Vám tovar v rámci Svätého Jura priviesť na vami určenú adresu. Takéto doručenie a jej podmienky je však potrebné si vopred dohodnúť telefonicky, alebo mailom.

 

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti BOGNÁR, s.r.o so sídlom Tramínova 1, 900 21 Svätý Jur, IČO: 46270302, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 74551/B (ďalej len „VOP“).

I.    Všeobecné ustanovenia

1.1    Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby.

1.2    Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a jej odoslaním formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3    Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4    Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5    Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú  ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6    Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.


1.7    Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu.

1.8    Zákazník vytvorením a odoslaním objednávky vyslovuje svoj záujem o dodanie produktov internetového obchodu. Akýkoľvek úkon zo strany prevádzkovateľa nemôže byť považovaný za akceptáciu tejto žiadosti až do okamihu dodania objednávky. Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť všetkých produktov uverejnených v internetovom obchode. Dostupnosť produktov je viazaná na aktuálny stav produktov na predajni.

1.9    Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi a o objednanom produkte. Na základe objednávky sa zákazníkovi vygeneruje informačný mail v ktorom je zhrnutá objednávka zákazníka.


II.    Objednávka produktu –  uzatvorenie kúpnej zmluvy

II.1    Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a následná úhrada kúpnej ceny je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú zaplatením v hotovosti, alebo platobnou kartou pri preberaní objednaného tovaru v predajni Gazdova špajza, prípadne na adrese určenej kupujúcim ako doručovacia adresa, ak došlo k vzájomnej dohode o doručení objednaného tovaru na adresu určenú kupujúcim (v tomto prípade je úhrada možná výlučne v hotovosti).

II.2    V prípade objednania váženého produktu si predávajúci vyhradzuje právo dodať produkt, ktorého váha sa odlišuje od váhy v objednávke, pričom rozdiel nesmie byť viac ako +/- 20%. Ak rozdiel presiahne 20%, zákazník má právo odmietnuť prevzatie produktu.

II.3    K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza  dodaním objednaného tovaru po uhradení kúpnej ceny, pričom predávajúci v predstihu informuje kupujúceho mailom, alebo telefonicky, že tovar je pripravený k prevzatiu.

II.4    Spracovanie objednávok prebieha výlučne v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 16:00 hod.

II.5    V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu pri prevzatí v predajni Gazdova špajza, prípadne na inej adrese určenej kupujúcim ako doručovacia adresa, ak došlo k vzájomnej dohode o doručení objednaného tovaru na adresu určenú kupujúcim. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

II.6    Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

III.    Kúpna cena a platobné podmienky

3.1    Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka po vyplnení objednávky na webovej stránke predávajúceho.

3.2    Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa  do prevzatia  už nemení.

3.3    Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.4    Základným platidlom je mena euro.

IV.    Dodanie produktov

4.1    Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite a v prípade kupujúceho v zmysle čl. I bod 5 aj spolu s písomným rovnopisom týchto VOP, ak ich už nedodal skôr spolu s daňovými dokladmi vzťahujúce sa k produktu a inými dokladmi, ak existujú a sú typické pre daný produkt. V prípade ak písomné vyhotovenie týchto VOP nebolo kupujúcemu v zmysle čl. I bod 5 dodané s produktom, je kupujúci povinný písomne oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu v lehote najneskôr do troch dní odo dňa prevzatia produktu, v opačnom prípade sa predpokladá, že povinnosť predávajúceho dodať písomný rovnopis týchto VOP bola splnená.

4.2    Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je spravidla 1-2 pracovné dni od doručenia objednávky. Doba dodania závisí od aktuálnych možností predávajúceho a od aktuálnych skladových zásob . V prípade špeciálnej požiadavky  sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie  pracovné dni, ktoré budú oznámené emailom, alebo telefonicky. Predávajúci si vyhradzuje právo oddialiť deň dodania pričom o tom informuje kupujúceho.

4.3    Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, kupujúceho o tom bezodkladne informuje mailom, alebo telefonicky.

4.4    Miestom dodania objednaného produktu je adresa predajne GAZDOVA špajza, Prostredná 13, Svätý Jur, prípadne ak došlo k písomnej, alebo telefonickej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim adresa  určená kupujúcim.

4.5    V prípade ak došlo k dohode o dodaní produktov na adresu určenú kupujúcim dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6    Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7    Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci prevzatím tovaru a jeho úhradou potvrdzuje súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky.

4.8    Pri osobnom odbere v  prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu.
4.9    Spolu s dodaním tovaru odovzdá predávajúci kupujúcemu  doklad z registračnej pokladne o úhrade kúpnej ceny.

V.    Prevzatie produktu

5.1    Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci odovzdal na adrese predajne, alebo doručil na miesto dodania v prípade, že došlo k dohode o doručení na adresu určenú kupujúcim.

5.2    Ak si kupujúci neprevezme produkt, v dohodnutom termíne v predajni, alebo v prípade dohody na adrese určenej kupujúcim,  predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a opätovne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak si kupujúci nevyzdvihne produkt ani v náhradnom termíne, je predávajúci oprávnený zrušiť dodanie a je  oprávnený požadovať úhradu poplatku za doručenie. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý.

5.3    Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť akceptovať ďalšie objednávky zákazníkovi, ktorý si opakovane objednal dodanie objednávky a ani raz si objednávku neprevzal, prípadne sa nenachádzal na adrese doručenia v čase dohodnutom ako čas dodania.


VI.    Prepravné

6.1    Prepravné náklady predávajúceho, v prípade ak sa dohodol s kupujúcim na odovzdaní produktov na adrese určenej kupujúcim nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené v doklade z registračnej pokladne, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom, prípadne telefonicky. Kupujúci akceptáciou ponuky sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

VII.    Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

7.1    Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku.
7.2    Reklamačný poriadok predávajúceho upravuje postupy pri prijímaní a vybavovaní reklamácie zákazníka v súvislosti s kúpou produktov

7.3    Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že predávané produkty sú bez vád, majú požadovanú kvalitu, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

7.4    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na tovare vyskytnú v záručnej dobe či dobe spotreby.

7.5    Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby, v dôsledku jeho nesprávneho skladovania alebo nesprávnej manipulácie s ním.

7.6    Záručná doba končí uplynutím dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenom na produkte.

7.7    Reklamácie sa uplatňujú na adrese predajne Gazdova špajza v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 hod.

7.8    Lehota na uplatnenie reklamácie je daná dátumom spotreby alebo dátumom minimálnej trvanlivosti, vyznačenom na produkte, ktorý zákazník reklamuje. Pri tovaroch rýchlej spotreby ako sú krájané výrobky (syry, mäsové výrobky, porcované paštéty, pekárenské výrobky apod.) je lehota na uplatnenie reklamácie najneskôr najbližší pracovný deň nasledujúci po kúpe.

7.9    Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe.

7.10    Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie.

7.11    V prípade oprávnenej reklamácie, ak táto nebola zamietnutá, predávajúci vybaví reklamáciu na základe rozhodnutia zákazníka buď ihneď odstúpením od zmluvy a vrátením hotovosti zaplatenej za tovar, alebo výmenou za tovar bez závady. V prípade, že tovar nie je dostupný na predajni a kupujúci požaduje výmenu za tovar, tento bude vymenený keď bude tovar opäť dostupný v predajni.

7.12    Predávajúci má možnosť reklamáciu zamietnuť v prípade, ak zákazník nemá doklad o kúpe produktu, alebo ak vady produktu sú zjavne a dokázateľne spôsobené nesprávnym skladovaním alebo neopatrnou manipuláciou


7.13    Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie sú nasledovné:
a.    adresa: BOGNÁR, s.r.o, predajňa Gazdova špajza, Prostredná 13, 900 21 Svätý Jur
b.    telefónne číslo: 0910787124
c.    email. jur@gazdovaspajza.sk


VIII.    Ochrana osobných údajov a súkromia

9.1    Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
9.2    Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených prevádzkovateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti BOGNÁR, s.r.o. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. Zmeny nesmú porušiť alebo obmedziť práva zákazníka vyplývajúce z objednania dodania produktov vykonaných pred vstupom týchto zmien do platnosti. Zmeny týchto obchodných podmienok budú platné odo dňa ich zverejnenia na stránke predávajúceho.

Znenie VOP je účinné od 1.12.2015